EU-EFRR-VERTICAL-COLOR.jpg

 

 

OPVaI_cele.jpg

 

http://europa.eu/

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sk/funding/erdf/

https://www.opvai.sk/

 

Názov projektu: INOVÁCIA PRODUKČNÉHO PROCESU - významné zlepšenie produkčnej činnosti firmy BETON PUMPY SPIŠ

Cieľom projektu je realizácia inovácie vybraného výrobno–produkčného procesu, cez obstarávaný logický celok, ktorý umožní realizáciu významne lepšieho produkčného postupu pri vertikálnej a horizontálnej aplikácii transport betónu v neštandardných podmienkach. Realizáciou projektu dosiahneme zlepšenie finalizácie, teda realizácie poslednej etapy produkčného kroku výroby transportného betónu a to cez sofistikované aplikovanie monolitických betónových riešení v náročných a neštandardných podmienkach. Cez uvedené technologické zariadenia dôjde v spoločnosti a v jej produkčnom procese k výraznej inovácii postupu výroby, zvýšeniu kvalitatívnych parametrov finálnej fázy výrobného procesu, zvýšeniu celkovej hospodárnosti, zvýšeniu konkurencieschopnosti a pružnosti so zreteľom na celkové zníženie ekologickej záťaže pri finalizácii produkcie vyrábaného transportného betónu.

 

Projekt bude realizovaný s finančnou podporou z EÚ.