Eurodotácie

Názov projektu

Inovácia produkčného procesu

Významné zlepšenie produkčnej činnosti firmy BETON PUMPY SPIŠ

Cieľom projektu je realizácia inovácie vybraného výrobno–produkčného procesu, cez obstarávaný logický celok, ktorý umožní realizáciu významne lepšieho produkčného postupu pri vertikálnej a horizontálnej aplikácii transport betónu v neštandardných podmienkach.

Realizáciou projektu dosiahneme zlepšenie finalizácie, teda realizácie poslednej etapy produkčného kroku výroby transportného betónu a to cez sofistikované aplikovanie monolitických betónových riešení v náročných a neštandardných podmienkach.

Cez uvedené technologické zariadenia dôjde v spoločnosti a v jej produkčnom procese k výraznej inovácii postupu výroby, zvýšeniu kvalitatívnych parametrov finálnej fázy výrobného procesu, zvýšeniu celkovej hospodárnosti, zvýšeniu konkurencieschopnosti a pružnosti so zreteľom na celkové zníženie ekologickej záťaže pri finalizácii produkcie vyrábaného transportného betónu.

Projekt bude realizovaný s finančnou podporou z EÚ.